top of page

GENERELLE SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE
Disse Salgs- og Leveringsbetingelser (”Betingelserne”) finder anvendelse for enhver ydelse fra Toolpack Solutions ApS (”Toolpack”), CVR 28869401, Njalsgade 76, 4., 2300 København S, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig en aftale mellem parterne. Betingelserne gælder hvad enten Toolpack er hoved- eller underleverandør.

Kundens angivelse af særlige vilkår, købsbetingelser, kontraktbetingelser eller andre vilkår og betingelser skal ikke være betragtes som en afvigelse fra Betingelserne, medmindre Toolpack skriftligt har accepteret dem.

Betingelserne består af to (2) dele: Del I indeholder de generelt gældende betingelser, herunder vilkår for konsulentydelser, mens Del II indeholder de særlige supplerende betingelser der gælder for software- og SaaS-produkter/services fra Toolpack eller tredjeparter.

DEL I: GENERELLE BETINGELSER

Toolpacks skriftlige tilbud er, medmindre andet er anført i disse, gældende 14 dage fra tilbudsdatoen.

Har Toolpack påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for Toolpack ydelser, hvis Toolpack godtgør, at Kunden var bekendt med eller burde have indset, at Toolpack havde påbegyndt arbejdet på og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne. 

 

2. TOOLPACKS KONSULENTYDELSER
Toolpack leverer konsulentydelser vedrørende IT, navnlig Microsoft-produkter og -løsninger samt Toolpacks egenudviklede softwareprodukter.

Toolpacks konsulentydelser er beskrevet i en særskilt aftale om levering af disse (”Aftalen”), hvori leverancens omfang og priser og de aftalte leveringstidspunkter er specificeret.

Medmindre det i Aftalen udtrykkeligt er specificeret, at Toolpack skal levere et bestemt resultat, skal Toolpack kun levere bistand i form af arbejdstimer. I sådanne tilfælde har Toolpack ret til sit vederlag, når tiden er forbrugt.

Toolpack skal sikre, at ydelserne udføres af kvalificerede konsulenter og i overensstemmelse med god IT-skik, samt den ”best practice”, som anbefales af de relevante softwareleverandører, som ydelserne vedrører, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Toolpack rådgiver ikke om juridiske, skattemæssige eller økonomiske forhold og Kunden skal derfor sikre sig, at Toolpacks ydelser er anvendelige og lovlige til Kundens brug.

3. KUNDENS FORPLIGTELSER 
Kunden skal på eget initiativ forsyne Toolpack med alle oplysninger, der er nødvendige og relevante for levering af Toolpacks ydelser.

Kunden skal bidrage med de ressourcer og uden ugrundet ophold træffe sådanne beslutninger, som der er nødvendige for Toolpacks opfyldelse af indgåede aftaler.

Kunden skal uden beregning stille nødvendige faciliteter til rådighed for Toolpack, såsom infrastruktur og lokaler.

Kunden er forpligtet til at opretholde en generel forsikring for Kundens virksomhed, herunder en driftstabsforsikring.

4. KUNDENS FORPLIGTELSER VEDRØRENDE IT-SIKKERHED MV.
Kunden skal implementere og følge god IT-skik og gældende industristandarder og anbefalinger for IT-sikkerhed samt træffe og opretholde de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte sine IT-systemer og data.

Herunder skal Kunden:

sikre den IT-infrastruktur, Toolpack medarbejdere arbejder i/med, så der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens IT-infrastruktur, herunder tab af eller skade på data,

sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden Toolpacks medarbejdere får adgang til Kundens IT-infrastruktur. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori Toolpack er involveret (Toolpack tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data),

sikre, at alle versioner af software på Kundens systemer er opdaterede og under support fra softwareleverandøren.


5. TOOLPACKS VEDERLAG
Medmindre andet er skriftligt aftalt, beregnes Toolpacks vederlag på baggrund af den tid, der er forbrugt på ydelserne til den enhver tid gældende takst eller anden standardpris for den anvendte ressource/konsulent.

6. UDLÆG
Kunden skal refundere Toolpacks dokumenterede og rimelige udlæg som Toolpacks har haft i forbindelse med udførelse af opgaven for Kunden, herunder, herunder rejse-og transportomkostninger, udgifter til måltider, leje af lokaler gennem en tredjepart, osv. 

For transport i Danmark faktureres følgende baseret på kundens postnummer:
 

Postnummer (DK)    Pris eksl. moms
1000                               800 kr.
2000                              800 kr.
3000                            1.000 kr.
4000                            1.000 kr.
5000                             2.150 kr.
6000                            2.500 kr.
7000                            2.650 kr.
8000                            2.750 kr.
9000                            3.700 kr.


Øvrige forbundne omkostninger til fly, ophold, fortæring mm. faktureres særskilt.

PRISER, PRISREGULERING, FAKTURERING OG BETALINGSBETINGELSER 


7. PRISER
Alle priser er angivet ekskl. moms.

For arbejde uden for normal arbejdstid (8.00 – 17.00, fredag dog til 15.30), bestilt af Kunden, fordobles den aftalte timetakst. 

8. PRISREGULERING
Medmindre andet er skriftligt aftalt forhøjes alle priser automatisk hver den 1. januar med 3,5% eller på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset for den foregående 12 måneders periode, hvis denne er højere. Toolpack er ikke forpligtet til at varsle disse forhøjelser.

Toolpack er desuden berettiget til at forhøje aftalte priser, såfremt Toolpack godtgør, at Toolpacks underleverandører, herunder eksempelvis Microsoft, forhøjer deres priser eller der sker relevante ændringer i valutakurser, skatter, afgifter mv. Toolpack skal oplyse (på hjemmesiden er tilstrækkeligt) om en sådan forhøjelse uden ugrundet ophold, når Toolpack får viden om forhøjelsen og er alene berettiget til at forhøje sine priser med nettovirkningen af forhøjelsen og fra det tidspunkt, hvorfra Toolpacks underleverandørs prisforhøjelse er gældende. Toolpack er ikke berettiget til at tillægge forhøjelsen noget dækningsbidrag.

9. FAKTURERING
Ved projekter, der varer mere end 10 kalenderdage, faktureres der à conto for forbrugt tid og evt. udlæg med otte dages interval.

10. BETALINGSBETINGELSER
Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant fra fakturadato. 

Toolpack er berettiget til at opkræve morarente, svarende til 2 % pr. løbende måned, samt gebyrer og inddrivelsesomkostninger, fra forfaldsdatoen og indtil det skyldige beløb, inklusive morarenter, gebyrer og omkostninger, fuldt ud er godskrevet Toolpacks bankkonto.

Toolpack er endvidere, ved Kundens betalingsmisligholdelse, berettiget til at suspendere eller tilbageholde sine ydelser, respektive Kundens eventuelle aktiver, som er i Toolpacks besiddelse, indtil Kundens betaling er modtaget.

11. FASTPRIS 
Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, jf. nedenfor.  

En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet Toolpack med, forud for Aftalens indgåelse 

Såfremt Toolpack efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på Toolpack bedømmelse af opgavens omfang, og som Toolpack ikke selv burde have været opmærksom på, skal Toolpack uden ugrundet ophold meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til Toolpack, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Toolpacks modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres Toolpacks vederlag på baggrund af den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag. 

12. FAKTURERING OG BETINGELSER VED KØB AF MICROSOFT YDELSER 
Kunden er opmærksom på, at Microsoft producerer Microsoft 365/Azure-tjenester og accepterer, at Microsoft, med virkning for kunden løbende foretager ændringer i aftalen mellem Toolpack og kunden angående brugersupport, priser og brug af Microsoft 365/Azure.

Kunden er opmærksom på, at brugen af Microsoft-produkter er underlagt den hermed inkorporerede Microsoft Kunde-aftale (MCA) samt vilkår for Microsoft Cloud Services (MSC) for det produkt, kunden køber, herunder bl.a. bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger og håndtering af kundens data.


Som kunde hos Toolpack Solutions aconto faktureres forventede forbrug d. 15 hver mdr. med 8 dage i betalingsbetingelse. Såfremt kunden månedlige forbrug ændrer sig mere end 3 % bliver den løbende aconto fakturering tilpasset. Hver d. 31-12 opgøres det samlede forbrug holdt på mod de samlede aconto faktureringer og difference afregnes korrekt. Ved ophør vil en samlede slutopgørelse også blive opgjort.


Hvis betalingsbetingelser ikke overholdes, kan Toolpack Solutions lukke for licenserne med øjeblikkelig virkning, således Toolpack Solutions ikke lider et økonomisk tab på baggrund af manglende betaling.


Support eller konsulentydelser, er som udgangspunkt ikke inkluderet i abonnementet, men kan købes separat i overensstemmelse med Toolpacks til enhver tid gældende prisliste.

13. FAKTURERING OG BETINGELSER VED KØB AF ACRONIS YDELSER 

Hvis der er købt Backup services fra Toolpack i forbindelse med Microsoft 365 licenser, vil brugen af disse services og Microsoft 365 licenserne være underlagt følgende yderligere betingelser og vilkår:
Kunden accepterer hermed Toolpacks tredje parts leverandør Acronis Customer Terms & Conditions, der hermed er inkorporeret i Vilkårene;

Kunden bemyndiger via admin godkendelse hermed Toolpack til at give Acronis adgang til de systemer og cloud konti og til at dele information, e-mails, data, tekst, audio, video, billeder og andet indhold med Acronis, der er påkrævet af Acronis for at yde backup services (inklusiv adgang på administrativt niveau);
Kunden accepterer at modtage kommunikation fra Acronis (via e-mail eller andre midler) vedrørende Acronis ydeevne på services; og man accepterer at opnå samtykke og bemyndigelse fra medarbejdere, kontrahenter, og agenter til at give Acronis adgang til og bruge disse personers e-mail og systemakkreditiver, for at Acronis kan yde services og udføre de ovenfor beskrevne handlinger og i Vilkårene.

14. FAKTURERING OG BETINGELSER VED KØB AF TOOLPACK 365 YDELSER 
Som kunde hos Toolpack Solutions aconto faktureres abonnementer d. 15. hver mdr. med 8 dage i betalingsbetingelse. Hvis pengene ikke er indbetalt til tiden, kan Toolpack Solutions lukke for servicen, så Toolpack Solutions ikke lider et økonomisk tab på baggrund af manglende betaling.

15. ESTIMATER 
Eventuelle af Toolpack afgivne estimater er baseret på Kundens oplysninger og Toolpacks viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for Toolpack.

Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser. Kunden kan vælge ikke at fortsætte arbejdet ved skriftlig meddelelse herom til Toolpack.

Medmindre overskridelserne kan tilregnes Toolpack væsentlige misligholdelse, fritages Toolpack for et eventuelt resultatansvar, såfremt Kunden ikke ønsker arbejdet fortsat.  

Kunden betaler Toolpack for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos Toolpack Solutions ApS.

16. EJENDOMSRET OG BRUGSRET
Toolpack har ejendomsforbehold i alle ydelser indtil det aftalte vederlag inklusive eventuelle renter og gebyrer mv. er betalt fuldt ud, jfr. punkt ‎10.

Ved sin effektive betaling af Toolpacks vederlag erhverver Kunden alene en brugsret til de leverede ydelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

17. KUNDENS DATA
Data overladt til Toolpack af Kunden tilhører Kunden og Toolpack erhverver ingen rettigheder hertil, bortset en sådan brugsret som er nødvendig for at Toolpack kan opfylde Aftalen.


18. LEVERING OG LEVERINGSTIDSPUNKT 
Al levering er ab Toolpacks adresse medmindre andet er skriftligt aftalt.  

Såfremt leveringstidspunktet ikke er aftalt, foretages levering snarest muligt.  

Forsinkelse kan kun påberåbes af Kunden i det omfang leveringstidspunktet er overskredet med minimum 30 dage og kun indtil 45 dage fra det aftalte leveringstidspunkt. Ved senere reklamation fra Kunden bortfalder Kundens ret til at påberåbe sig forsinkelsen. Toolpack er alene ansvarlig for forsinkelse, såfremt den skyldes grov forsømmelse fra Toolpacks side.

19. REKLAMATIONER OG AFHJÆLPNING 
Kunden er forpligtet til at undersøge/teste alle leverancer grundigt ved levering og inden en leverance tages i brug af Kunden.

Reklamation over mangler som Kunden burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse/test, jfr. ovenstående afsnit, skal ske skriftligt senest fem dage efter levering.

Kundens ret til at reklamere over mangler, herunder andre mangler end de i ovenstående afsnit nævnte, såsom skjulte mangler, bortfalder endeligt 12 måneder efter det første af følgende tidspunkter: 1) den dag, hvor Kunden fik Toolpacks ydelser i hænde, 2) leveringstidspunktet, eller 3) det tidspunkt, hvor Kunden tog ydelserne i brug. Reklamationsfristen i købelovens § 54 er herved fraveget. 

Såfremt leverancen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld, er Toolpack berettiget og forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med et identisk eller tilsvarende produkt. Såfremt Toolpack foretager en sådan afhjælpning er Kunden ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglerne. 

Hvis det endeligt konstateres, at afhjælpning ikke er mulig, kan Kunden vælge at hæve Aftalen om levering helt eller delvist og kræve forholdsmæssigt afslag eller hele købesummen tilbagebetalt. 

20. RETSMANGLER
Hvis en tredjepart fremsætter krav mod Kunden i anledning af at leverancer fra Toolpack angiveligt krænker en tredjeparts rettigheder, skal Kunden straks underrette Toolpack herom og overlade al kommunikation med den pågældende tredjepart til Toolpack.

Toolpack skal herefter behandle sagen mod den pågældende tredjepart for egen regning.

Hvis det fremgår af den endelige dom, at tredjepartens krav er berettiget, eller hvis Toolpack vurderer, at dette er tilfældet, vil Toolpack efter eget skøn udføre en af følgende handlinger: 
•    Toolpack skal ændre ydelsen, så den ikke længere krænker en tredjeparts rettighed, eller 
•    Toolpack skal levere en anden ydelse, som i alle væsentlige aspekter er i overensstemmelse med Aftalen, eller
•    Toolpack kan opsige Aftalen med Kunden med øjeblikkeligt varsel og betale Kunden et forholdsmæssigt nedslag baseret på Kundens afskrevne købspris for den ydelse, som, afslaget vedrører. Købsprisen afskrives lineært over en periode på fem (5) år, dvs. den forholdsmæssige nedsættelse udgør 100 % af købsprisen, hvis Toolpack opsiger Aftalen inden for 12 måneder efter leveringsdagen, 80 %, hvis Toolpack opsiger Aftalen inden for 24 måneder efter leveringsdagen osv.


21. FORTROLIGHED
Parterne er gensidigt forpligtet til at opbevare alle oplysninger om den anden Part og Aftalen fortrolige, når sådanne oplysninger er i karakter af forretningshemmeligheder og ikke er almindeligt kendte. 

Parterne er enige om at oplysninger om den anden Parts priser og kunder altid karakteriseres som værende forretningshemmeligheder. 

Fortrolighedspligten er af ubestemt varighed og skal fortsætte tidsubegrænset efter at de øvrige dele af Aftalen er ophørt.

22. DATABEHANDLERAFTALE
Når Toolpack Solutions som led i levering af aftalte ydelser til Kunden behandler personoplysninger, fungerer Toolpack Solutions alene i sin egenskab af databehandler, når Toolpack Solutions foretager behandling af Kundens data. 

Toolpack Solutions og Kunden overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.

Al behandling foretaget af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, så de behandlinger der er nødvendige for at Toolpack Solutions kan opfylde indgåede aftaler med Kunden, kan udføres, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Toolpack Solutions. 

Toolpack Solutions behandler primært de kategorier af personlige oplysninger, for de kategorier af personer, der fremgår af bilag 1 til disse Betingelser. 

Toolpack Solutions og Kunden skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder. 

Toolpack Solutions er forpligtet til at foretage alle rimelige foranstaltninger, herunder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at Toolpack Solutions behandling af personoplysninger opfylder kravene i de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger. 

Toolpack Solutions skal, mod Toolpack Solutions til enhver tid gældende timetakst for sådant arbejde, bistå Kunden med opfyldelse af Kundens forpligtelser til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder, herunder om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning, hvis de relevante personoplysninger behandles af Toolpack Solutions. Toolpack Solutions skal endvidere stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Kunden, så Kunden kan føre tilsyn med Toolpacks overholdelse af kravene, jf. pkt. 24.5, herunder ved at give mulighed for- og bidrage til revision og audit. 

Ved accept af Toolpack Solutions betingelser accepterer Kunden, at Kundens data opbevares hos Microsoft samt, at det er Microsofts til enhver tid gældende onlinevilkår, der er aftalt mellem parterne, som er grundlag for Microsofts behandling af Kundens data, herunder i relation til audit, kontrol og dokumentation. 

Ved levering af remote-/on-sitesupport, skal Toolpack Solutions i samarbejde med Kunden forsøge at begrænse adgangen til Kundens data mest muligt, herunder i fællesskab påse, at brugersupport leveres ved behandling af færrest mulige af Kundens data. 

Toolpack er ved ophør af samarbejdet forpligtet til effektivt at slette alle de af kundens data, som Toolpack Solutions måtte være i besiddelse af.

23. MISLIGHOLDELSE AF AFTALEN
En Part er berettiget til at opsige Aftalen i tilfælde af den anden Parts væsentlige misligholdelse, hvis denne ikke afhjælpes inden 60 (tres) dage. 

Dette gælder dog ikke for betalingsmisligholdelse, hvor fristen for afhjælpning skal være syv (7) dage.

24. ANSVAR 
Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger.

Toolpack er alene ansvarlig for Kundens direkte tab og ikke for indirekte tab eller følgeskader. Toolpack er ikke ansvarlig for Kundens mistede fortjeneste, forventede besparelser, brug af intern tid, datatab eller -forvanskning eller goodwill, uanset om sådanne tab måtte være direkte eller indirekte.

Toolpacks samlede ansvar overfor Kunden, kan, uanset om dette vedrører erstatning, forholdsmæssigt afslag, bod, friholdelse eller ethvert andet pengekrav, ikke overstige det beløb, som Kunden har betalt eller skulle betale for den ydelse, som gav anledning til kravet.

Begrænsningerne i punkt 19 falder bort, hvis Kunden godtgør, at Toolpack Solutions ApS har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed eller forsæt.


25. PRODUKTANSVAR 
Toolpack fraskriver sig i videst muligt omfang produktansvar, herunder specifikt produktansvar som ikke udtrykkeligt følger af produktansvarsloven.  

I den udstrækning Toolpack måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Toolpack skadesløs i samme omfang som Toolpacks ansvar er begrænset i ovenstående. 


TVISTER

26. LOVVALG
Enhver tvist vedrørende Aftalen, herunder om eksistensen eller gyldigheden af denne, mellem Parterne er underlagt dansk ret, idet der ses bort fra lovvalgsregler eller andre regler der peger på anvendelsen af andet en materiel dansk ret.

27. FORHANDLING
Eventuelle uoverensstemmelser imellem Parterne skal søges løst ved forhandling, eventuelt ved at eskalere uoverensstemmelsen til Parternes respektive øverste ledelsesorganer.

28. MEDIATION
Enhver tvist mellem Parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal indledningsvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters mediationsprocedure IT-mediation (itadvokater.dk). Parterne er pligtige til at forsøge mediation medmindre en Part risikerer retsfortabelse. Parterne er forpligtigede til at møde op til det første mediationsmøde.

29. UENIGHEDER OM JURIDISK/TEKNISKE FORHOLD
Hvis Parternes uenighed vedrører juridisk/tekniske forhold, for eksempel forståelsen af en eller flere kontraktbestemmelser eller hvorvidt en svartid er overholdt, er hver af Parterne berettiget til at indhente en vejledende udtalelse herom i medfør af Danske IT-advokaters ekspertordning Konfliktløsning (itadvokater.dk). Ekspertens/eksperternes afgørelse er bindende for Parterne indtil en eventuel voldgiftsafgørelse foreligger.

30. VOLDGIFT
Såfremt tvisten ikke kan løses ved forhandling eller mediation afgøres den endeligt ved voldgift i henhold til Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler.

Voldgiftsretten skal bestå af én dommer, der skal have dokumenteret erfaring med løsning af IT-tvister.

Voldgiftsretten skal have sæde i København.

31. UNDTAGELSER TIL VOLDGIFTSBEHANDLING
Uanset ovenstående er Toolpack berettiget til at indlede en sag ved de ordinære domstole vedrørende Kundens manglende betaling eller med henblik på at opnå midlertidige forbud og påbud i den relevante retskreds, idet Københavns Byret er aftalt værneting for sager om betalingskrav.


DEL II: BETINGELSER FOR SOFTWARE, SAAS og tredjepartsydelser
I tillæg til DEL I gælder følgende supplerende betingelser for software, SaaS-ydelser og tredjepartsprodukter eller – services leveret af Toolpack.

32. LICENS- OG TREDJEPARTSBETINGELSER
Brugen af software, SaaS-ydelser og tredjepartsydelser kan være underlagt specifikke licens- eller brugsbetingelser, herunder dels fra Toolpack 365 (”Licensbetingelser”) og dels fra tredjeparter (”Tredjepartsbetingelser”), som har forrang frem for Parternes øvrige aftaler, jfr. nedenfor. Tredjepartsbetingelserne, som kan inkorporeres i Partenes aftale enten ved vedhæftning eller via links, henholdsvis Licensbetingelserne kan indeholde regler om brugsret, kopiering, ansvarsbegrænsninger, minimumsvarighed af licensen (hvor servicen/licensen ikke kan opsiges), værneting osv.

Såfremt der opstår en tvist mellem Toolpack og Kunden vedrørende Licensbetingelser eller Tredjepartbetingelser, er Toolpack således berettiget til at påberåbe sig dels bestemmelserne i Licensbetingelserne eller Tredjepartbetingelserne og dels Betingelserne, alt efter, hvad der stiller Toolpack bedst. Kunden er forpligtet til at gennemgå Licensbetingelserne henholdsvis Tredjepartbetingelserne og disse betragtes som en del af Parternes aftale uanset om de er underskrevet eller på anden måde aktivt accepteret af Kunden eller ej.

33. BRUGSRET
Enhver brugsret forudsætter, at Kunden betaler de vederlag mv., som ifølge Licens- eller Tredjepartsbetingelserne skal betales for brugen.

34. MANGLER VED TREDJEPARTSYDELSER
Ved mangler ved tredjepartsydelser er Toolpacks afhjælpningsforpligtelser begrænset til at videregive Kundens eventuelle reklamation til den tredjepart, som har leveret ydelsen uden ugrundet ophold.

35. YDERLIGERE BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR
Toolpack er ikke ansvarlig for skader forårsaget af defekter i standardsoftware, SaaS-ydelser eller services leveret af Tredjepart og Kunden kan alene påberåbe sig de pågældende Tredjepartsbetingelser overfor leverandøren af sådanne ydelser. 

36. TOOLPACKS PROGRAMMERINGSARBEJDE 
Toolpack bevarer rettighederne, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder, til eventuel software med tilhørende dokumentation, herunder manualer og anden brugervejledning, udviklet eller tilpasset til Kunden. Såfremt udviklingen/tilpasningen vedrører et produkt, som Kunden har licenseret fra Toolpack, gælder licensbetingelserne tilsvarende for udviklingen henholdsvis tilpasningen.

Software, der skal udvikles eller tilpasses for Kunden af Toolpack, skal udvikles og programmeres efter de retningslinjer og specifikationer, der aftales mellem Parterne. Toolpack er alene ansvarlig for, at softwaren lever op til de specifikationer, som Kunden har forsynet Toolpack med, og Toolpack påtager sig således intet ansvar for specifik funktionalitet eller integrationsmuligheder mv., medmindre disse tydeligt fremgår af specifikationerne. Toolpack påtager sig ingen forpligtelser vedrørende vedligeholdelse af specialprogrammeret software eller dokumentation hertil, medmindre dette er aftalt.

I forbindelse med at Toolpack udvikler/tilpasser programmel til Kunden, foretager Toolpack i sin virksomhed en intern test (fabrikstest) af det udviklede. Det er herefter op til Kunden at foretage behørig aftestning af programmellet i et testmiljø hos Kunden, der modsvarer det driftsmiljø, hvor resultatet af Toolpack udvikling efterfølgende skal sættes i drift. 

Toolpack indestår for, at software, der skal specialprogrammeres af Toolpack, ikke Toolpack bekendt krænker tredjemands ret, herunder danske patent- eller ophavsrettigheder af nogen art. 


 

BETINGELSER FOR SUPPORT- OG SERVICEAFTALER
 

GENERELT

Support til Toolpack services udføres via telefon, mail eller remote adgang til de(n) superbruger(e) i virksomheden og som er anført i den indgåede aftale mellem Toolpack Solutions og Virksomheden. 
 
Virksomhedens superbruger defineres som en bruger der enten 

 

  • Har gennemgået introduktion til Toolpack365, Microsoft 365 eller Microsoft Azure.

  • Koordinerer opsamling og indrapportering til Toolpack Solutions af fejl og spørgsmål. 

  • Håndterer den daglige vejledning af virksomhedens brugere.  


SUPPORT PROCEDURE 

Inden indrapportering af supportsag til Toolpack, skal virksomhedens superbruger først selv forsøge at lokalisere fejlen og herefter være nået til den konklusion, at fejlen er relateret til Toolpack og hjælp fra Toolpack er nødvendig.  
 
Superbrugeren kan indsende supporthenvendelser og evt. fejlmeddelelser vedr. Toolpack Services på mail: support@toolpack.one 

 

Har man tegnet en Service- og supportaftale bliver man prioriteret i forhold til de kunder, der ikke har tegnet support aftale. Herefter behandles henvendelserne i den datorækkefølge for samtlige kunder der har tegnet en aftale. 
 
Når sagen er registreret, vil bekræftelse for modtagelse af sagen blive sendt pr. mail 

 

  • Supporten vil bestræbe sig på at kontakte kunden via mail eller telefon hurtigst mulig efter henvendelsen, dog senest indenfor 4 timer efter registreringen af sagen, for at planlægge nærmere mht. tid og metode til løsning af sagen. 

  • Hvis henvendelsen ikke kan løses ved første kontakt, vil der indgås aftale med kunden om en tid/dato for afklaring af henvendelsen. Kunden vil modtage en bekræftelse pr. mail 

  • Når sagen afsluttes, vil kunden modtage en mail.  

DEFINITION AF REMOTE ADGANG

 Toolpack support anvender for nærværende et værktøj, der hedder ”TeamViewer” eller Microsoft Teams. Der kan læses mere om værktøjet på leverandørens hjemmeside. Toolpack Solutions forbeholder sig ret til uden yderligere varsel, at skifte til et alternativt produkt såfremt vægtigt grunde taler herfor. 

 

REAKTIONSTID

Reaktionstiden er den tid, der går fra registrering af supporthenvendelsen til en Toolpack medarbejder tager kontakt til superbrugeren for diagnosticering af henvendelsen, så der efterfølgende kan laves en reparation/løsning. Indenfor 4 timer efter Toolpack Solutions har modtaget og registreret supporthenvendelsen, skal rekvirenten være kontaktet for nærmere planlægning af sagen. De 4 timer beregnes kun indenfor åbningstid (jf. åbningstid nedenfor) 

 

Superbrugeren kan ikke forvente at modtage reparation/løsning indenfor de 4 timer, da det kan vise sig nødvendigt at undersøge problemstillingen yderligere, og evt. inddrage konsulent- og/eller udviklingsafdelingen og/eller eksterne leverandører m.m. Toolpack support varetager i så fald overdragelse og koordinering. Henvendelser vedrørende ovenstående afregnes efter medgået tid forbrugt af Toolpack jf. de generelle salgs- og leveringsbetingelser såfremt der ikke er indgået en aftale.

 

KONTAKT OG ÅBNINGSTIDER
Toolpack Supports åbningstider er: 
Mandag - Torsdag kl. 9.00 - 17.00  
Fredag kl. 9.00 – 15.30.  
Lukket lørdag, søndag og helligdage.   

 

e-mail support@toolpack.one

telefonnummer: +4570204009

SUPPORT OG SERVICEAFTALE
bottom of page